Müzayede Kuralları

Eskivitrin.com bir BRL Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. markasıdır. Şirketin adı kısaca “Eskivitrin.com” veya “Şirket” olarak anılacaktır düzenlediği eskivitrin.comlere katılan müşteriler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;
1.   Eskivitrin.com satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcıya kesilen faturada çekiç fiyatı üzerine Alıcı Komisyonu ve mevzuat gereği çekiç fiyatı ve alıcı komisyonu üzerinden KDV eklenir. Alıcı Komisyonu  sanat müzayedeleri için net 17%, nümismatik, filateli ve efemera müzayedeleri için net 17%, kitap müzayedeleri için 17%’dir. Diğer alanlarda (vintage, oyuncak vs) yapılan eskivitrin.comlerde Alıcı Komisyonu özellikle belirtilmemiş ise, Alıcı Komisyonu net 17% olarak uygulanır. Mevzuat gereği hem çekiç fiyatı hem Alıcı Komisyonu üzerine 20% KDV eklenir, kitap satışları için KDV oranı sıfırdır. Özetle, Alıcı için müzayede faturasında çekiç fiyatı üzerine Toplam Ek Maliyet sanat müzayedeleri için 17%, nümismatik, filateli ve efemera müzayedeleri için 17%, kitap müzayedeleri için 17%, diğer müzayedeler (vintage, oyuncak etc) için aksi belirtilmemiş ise 17%’tir.
2.    Müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
3.    Eskivitrin.comlerimize katılabilmek için müşterilerin onlinemüzayede.com veya online-auction-shops.com adresinden website’mize üye olması gerekmektedir.
4.    Şirket’in düzenlediği eskivitrin.comlerde yer alan eserler/ürünler satış öncesinde online katalog website’mizde yayına girdikten itibaren Eskivitrin.com’un Altıntepe Mah.Galipbey Cad.No:33/1 Maltepe- İSTANBUL adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri/ürünleri Eskivitrin.com’nin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.  Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Yayına giren eskivitrin.com ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler Şirket çalışanlarımızın kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. Eskivitrin.com satılan eserin/ürünün tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Eskivitrin.com’den herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Online ortamda düzenlenen müzayedelerimizde hernekadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır. 
5.    Eskivitrin.comlerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna tıklanarak yapılır. Müşteri online olarak vermiş olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayedede online olarak satışa sunulan eser/ürün, Eskivitrin.com tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir eser/ürün için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, sözkonusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri sözkonusu eser/ürün ile ilgili artırmayı kazanmış olur.
6.    Eskivitrin.com her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 
7.    Eskivitrin.com satışa çıkarılan bir eserin/ürünün başlangıç fiatını muhammen (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkına sahiptir. 
8.    Eskivitrin.comlerimize katılabilmek için, müşterilerin Website’mize üyelik esnasında oluşturduğu “password” (“şifre”)’yi kullanması gerekmektedir. “Password/şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşteri’nin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Password/şifre” sahibi müşteri kendisine ait “password/şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, Eskivitrin.com’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder. 
9.    Katılımcılar website’mize üyelik esnasında kendilerine özel bir “rumuz” belirlemektedirler. Eskivitrin.comlerimizde, müzayede devam ederken, müzayedede yer alan her eser/ürün için verilen en yüksek teklif ve teklifi verenin “rumuz”u güncel haliyle müzayede ekranında yer almaktadır. Eskivitrin.com verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.
10.    Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin website üyelik kayıtlarındaki ad, soyad, ve adrese Eskivitrin.com tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi, Eskivitrin.com’nin satıcı olduğu anlamına gelmez, Eskivitrin.com satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.
11.    Müzayedede satılan her eser/ürün için Eskivitrin.com’nin Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin/ürünlerin toplam bedelini (satış bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs) işbu Eskivitrin.com Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, Eskivitrin.com sözkonusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu Eskivitrin.com Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan alıcı Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser/ürün sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu” olarak anılacaktır), komisyonlara dair KDV’ler, Eskivitrin.com’nin uğradığı bilcümle zararlarını fatura tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Eskivitrin.com’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. 
12.    Eskivitrin.com’nin online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Eskivitrin.com’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.
13.    Alıcı alım bedeli, alıcı komisyonu ve KDV’den oluşan toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı Eskivitrin.com’den satın almış olduğu eserleri/ürünleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir.
14.    Alıcı Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödedikten sonra satın aldığı eserleri/ürünleri Eskivitrin.com adresinden kendi teslim alır. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere Eskivitrin.com’nin araçları ile ya da kargo yoluyla satın alınanların teslimatını talep edebilir, bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan Şirket’i sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden Eskivitrin.com sorumlu tutulamaz. 
15.    Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser/ürün gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya P.T.T./kargodan kaynaklanan gecikmelerden Eskivitrin.com sorumlu tutulamaz.
16.    Eskivitrin.com satışa sunulan eserlerin/ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, Eskivitrin.com’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Sözkonusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin/ürünlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.
17.    Eskivitrin.com satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler)i/ürün(ler)i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)/ürün(ler) ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Şirket düzenlediği eskivitrin.comlerde yer alan eser(ler)/ürün(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu eser(ler)i/ürün(ler)i müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulamak hakkına sahiptir.
18.    18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. Eskivitrin.com herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca Eskivitrin.com hakkında, Şirket’in satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
19.    Artırmada bulunup eskivitrin.comlere katılan müşteriler Eskivitrin.com’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu Eskivitrin.com Katılım Şartnamesi’nde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin Eskivitrin.com’nin diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
20.    Yayına girmiş ve/veya başlamış eskivitrin.comlerde yazım hataları olması olması halinde Eskivitrin.com’nin açıkladığı düzeltmeler esas alınır.
21.    Eskivitrin.com’nin websitesi’nde ve dolayısıyla online ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf Şirket’in izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
22.    Şirket’in online ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Eskivitrin.com sorumlu tutulmayacaktır.
23.    Türkiye dışında yerleşim alıcılar müzayedede ilgilendikleri eserlerin/ürünlerin Türkiye dışına çıkarılması ve bulundukları ülkeye girişi ile ilgili yasaları, vergileri ve nakliye dahil tüm maliyeti müzayedeye katılmadan önce incelemekle yükümlüdür. Alıcılar satın almış oldukları eserlerin yurtdışına çıkarılması ya da bulundukları ülkeye girişi ile ilgili karşılaştıkları yasal, vergisel, nakliye ve/veya maliyet sorunlardan Eskivitrin.com’yi sorumlu tutamaz, satın aldıklarını iade edemez.
24.    Eskivitrin.com website’sine üye olan ve online ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu Eskivitrin.com Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
25.    İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

Katılım Şartları 

Eskivitrin.com BRL Kurmsal Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. Markasıdır ve bundan sonra Eskivitrin.com olarak anılacaktır.; eskivitrin.com olarak düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1- Eskivitrin.com satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.

2-Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3-Online müzayedelere katılabilmek için eskivitrin.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

4-Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğ yayınlandığı tarihten sonra Altıntepe Mah.Galipbey Cad.No:33/1 Maltepe/İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5- Online müzayedeye katılanlar eserleri Eskivitrin.com’nin 4. Maddede belirtilen adresinde önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Eskivitrin.com satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Eskivitrin.com firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6-Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Sultan Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede PEY VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6.1- Sultan Müzayede internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.

7-Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Eskivitrin.com tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Eskivitrin.com'nin satıcı olduğunu göstermez. Eskivitrin.com satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Eskivitrin.com'nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Eskivitrin.com'nin komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Eskivitrin.com'nin bu kapsamda sunduğu hizmet;  elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8-Satın alınan eşyanın bedeli havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve %17 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği Eskivitrin.com'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Eskivitrin.com eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir veya alınan eşya alıcı tarafından Altıntepe Mah.Galipbey Cad.No:33/1 Maltepe/İstanbul adresinden teslim alınacaktır. Eşya kargoya verilirse eğer, eşyanın kargoya verildiği Eskivitrin.com tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Eskivitrin.com sorumlu tutulamaz.

9-Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Eskivitrin.com dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Eskivitrin.com'nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Eskivitrin.com'nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

10-Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Eskivitrin.com sorumlu değildir.

11-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, Eskivitrin.com'nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12- Eskivitrin.com, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- Eskivitrin.com şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Eskivitrin.com hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

14-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15-Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16-Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Eskivitrin.com'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

17-Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

18-Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Eskivitrin.com sorumlu tutulmayacaktır.

19-Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

20-5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Eskivitrin.com'nin rücu hakkı saklıdır.

21-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22-Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.